วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

นกน้อย

รำนำนยำนสกกีไรสไนนไสไหทหก้ไรนไทหก้ไนไสไทหกหื
หีรรนไนไทไนกยหกยหไทไหรนหยหทหกืไรไน
หรสหทม่ไรนยไหสทกกืรนยไกมกืดก่รำสก